STADGAR FÖR SKÅNES FÖRFATTARSÄLLSKAP
antagna vid årsmötet 1987-09-25

§ 1 Skånes Författarsällskap har som främsta uppgift att – med ett minimum av formalia – verka som ett sällskap för medlemmarnas gemensamma trevnad och intresse samt att i övrigt verka för ett främjande av skånsk litteratur i vidaste bemärkelse.

§ 2 Beslutande organ är årsmötet, vilket bör hållas i april varje år efter kallelse en månad i förväg.

§ 3 Årsmötet väljer för ett år styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare minst en ledamot jämte två suppleanter. Dessutom väljes föreningsrevisor och suppleant.

§ 4 Årsmötet granskar föreningens verksamhet samt beslutar om ansvarsfrihet.

§ 5 Styrelsen beslutar mellan årsmötena om verksamhet och olika projekt i enlighet med § 1.

§ 6 Till medlem kan väljas i Skåne bosatt, verksam eller på annat sätt anknuten författare/översättare som uppfyller invalskraven för medlemskap i Sveriges Författarförbund; inval av personer som ej uppfyller detta krav kan beslutas av årsmötet.

§ 7 Medlemsavgift fastställes av årsmötet.

§ 8 Stadgeändringar beslutas av årsmötet efter skriftligt förslag till medlemmarna senast i samband med kallelse till årsmötet (för paragraf 10 gäller två årsmöten).

§ 9 Firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 10 Föreningen kan upplösas genom beslut av två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie; härvid skall eventuella tillgångar tillfalla Amnestys verksamhet för fängslade författare.

← Tillbaka till föregående sida